PRIVACYVERKLARING

Venster Academy, KVK KvK 32168452 0001, gevestigd aan Mariëndaalstraat 14, 3551 XH Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bereikbaar via info@vensteracademy.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Venster verwerkt je persoonsgegevens doordat je hebt aangegeven om op de hoogte te blijven van onze activiteiten, en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam en achternaam;
E-mailadres;
Gegevens over jouw activiteiten op onze website (IP-Adres, internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan jouw naam of mailadres).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Venster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contactverzoek;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 • Personalia bij een nieuwsbriefaanmelding
  Bewaartermijn: tot opzegging vanuit betrokkene.
  Reden: bij de aanmelding wordt er actief om toestemming gevraagd, deze wordt pas ingetrokken na een verzoek tot verwijdering.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website/ internetbrowser en apparaat type
  Bewaartermijn: 14 maanden, wordt gereset bij nieuwe activiteit.
  Reden: Dit is het minimale aantal maanden dat gegevens worden bewaard bij Google Analytics.
 • Gegevens bij het aangaan van een overeenkomst
  Bewaartermijn: zolang de overeenkomst van kracht is.
  Reden: Nodig voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 • Bedrijfsgegevens bij aangaan van een overeenkomst:
  Bewaartermijn: Tot zeven jaar na beëindiging van overeenkomst.
  Reden: Wij moeten deze gegevens 7 jaar bewaren op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Venster deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Venster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijf: Mailchimp
Type dienst: Marketing
Doel verwerking: Afhandelen aanmelding en versturen nieuwsbrief
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: Personalia bij een nieuwsbrief aanmelding.

Bedrijf: Google Analytics
Type dienst: Data analyse
Doel verwerking: Verbeteren van onze website
Jurisdictie: Verenigde Staten
Welke gegevens: Website gedrag, IP adres en Geo locatie.

Bedrijf: Administratiekantoor Ekkeko
Type Dienst: Accountant
Doel verwerking: Het versturen van facturen, boekhouding en administratie
Jurisdictie: Nederland (EU)
Welke gegevens: Bedrijfs- en persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Venster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vensteracademy.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Venster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vensteracademy.com.