GEDRAGSCODE

Venster Academy vindt een vrije & veilige omgeving voor zowel cursisten/studenten als docenten belangrijk. Bij Venster mag iedereen zijn wie zij/hij/hen is. De onderstaande uitgangspunten dienen bij te dragen aan een veilige omgeving om te groeien. Waarin iedereen zijn creatieve talent met vallen en opstaan kan ontplooien. Om deze sfeer voor zowel cursist/ student als docent te waarborgen, zijn deze uitgangspunten opgesteld.

UITGANGSPUNTEN

Bij Venster:

 • Is iedereen welkom. Wij stimuleren de carrières van makers en daarmee ook makers die zich richten op het vertellen van onderbelichte verhalen en/óf makers die een onderbelichte groep vertegenwoordigen. In ons opleidingstraject krijgt iedere maker, ongeacht de achtergrond, met of zonder vooropleiding, een kans.
 • Mag je zijn wie je wilt zijn en hebben we respect voor elkaar. Elke deelnemer wordt met evenveel interesse, respect en welwillendheid benadert. Bij Venster mag iedereen zijn wie zij/hij/hen is. Racistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, tolereren we niet.
  Onder discriminatie wordt verstaan: gedrag waarmee iemand onderscheid maakt tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of chronische ziekte, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, vooral als er een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
 • Mag je groeien en jezelf ontwikkelen met vallen en opstaan. Docenten zorgen voor een aangename, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens workshop/ cursus/ opleiding, zodat deelnemer(s) zich goed voelen en hun individuele vaardigheden op een optimale manier kunnen ontplooien. Fouten maken mag, sterker nog deze worden gezien als onvermijdelijk en onderdeel van het leerproces. Ze worden niet gecorrigeerd, maar onderzocht.
 • Leren wij graag van onze fouten Andersom wordt Venster er ook graag op gewezen als wij fouten maken. Als organisatie zien wij ons als voortdurend in ontwikkeling en wordt leren beschouwd als een proces. Wij zijn altijd geïnteresseerd in weten hoe wij het beter kunnen doen.
 • Vinden we positieve coaching en feedback belangrijk. Wij richten ons in het werk niet uitsluitend op succes maar ook op het proces. Wij werken vanuit het principe positief en competentiegericht coachen.
 • Is er geen plek voor misbruik en intimidatie. Agressie, ongewenste intimiteiten en ander vervelend gedrag vinden we niet oké en wordt daarom niet getolereerd. Docenten onthouden zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover cursisten/studenten en collega’s, en andersom verwachten wij hetzelfde.
  Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (docent-cursist/student, opdrachtgever-opdrachtnemer); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
  Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij iemand psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen in een werkgerelateerde situatie.
  Onder pesten wordt verstaan: alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van één of meerdere personen gericht tegen een persoon of groep personen die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.
  Docenten en/of cursisten/ studenten die gedragingen jegens zichzelf of anderen constateren die kunnen worden opgevat als ongewenst gedrag zoals hier omschreven treden passend op.
 • Vinden we het belangrijk onze talenten te delen met de wereld Docenten kunnen beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken binnen de onderwijssituatie. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. Als cursist/student verleen je onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie ervan, zonder dat Venster of derden een vergoeding aan je verschuldigd zijn.
 • Zijn we zuinig op de plek waar we te gast zijn We zijn zuinig op onze locatie en vragen aan onze cursisten/studenten en docenten dit ook te zijn. We helpen elkaar de locatie na elke les weer achter te laten zoals we deze aangetroffen hebben.

NALEVING

Venster en haar docenten zien er actief op toe dat de regels worden nageleefd door iedereen die bij de cursisten/ studenten is betrokken. Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, of ergens meezit, neem altijd contact op. Je kunt:

 • De betreffende persoon op haar/zijn/hun gedrag aanspreken
 • Contact opnemen met jouw Venster-contactpersoon voor advies en hulp. Of dit bij Venster Academy melden door te mailen naar: info@vensteracademy.com
 • Een melding doen bij het officiële meldpunt voor ongewenste omgangsvormen Nederlandse culturele en creatieve sector via: https://mores.online/
 • Heb je andere hulp nodig? Dan kan je ook altijd contact opnemen met MIND Korrelatie. Zij geven anoniem professionele, psychische en psychosociale hulp aan iedereen die hierom vraagt. https://mindkorrelatie.nl/
 • Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) als een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht.

In gevallen waarin sprake is van (dreiging met) geweld alarmeren docenten altijd de leidinggevende en indien nodig, externe hulpdiensten.

Krijgen docenten te maken met ongewenst gedrag van bezoekers, klanten of andere externe partijen, dan treden zij passend op. De docent spreekt bij voorkeur zelf beleefd, maar duidelijk de persoon aan die het gedrag vertoont. In gevallen waarin dit niet mogelijk of wenselijk is of niet het gewenste effect heeft, meldt de docent het gedrag bij haar/zijn/hun leidinggevende. De leidinggevende neemt daarop passende maatregelen, waarbij als uitgangspunt de veiligheid van de docent en cursisten/studenten dient te gelden.

Bezoekers, klanten en externe partijen die ongewenst gedrag door docenten ervaren, melden dit bij de leidinggevende van de betreffende docent. Leidinggevende handelt dan conform het passend handelen. De leidinggevende die met een melding van ongewenst gedrag tussen docenten en/of cursisten/studenten wordt geconfronteerd, zoekt naar een passende oplossing die er in de eerste plaats op is gericht om in de toekomst herhaling te voorkomen en goede samenwerking tussen de partijen mogelijk te maken. Als een van de partijen niet tevreden is over de wijze waarop de leidinggevende het voorval heeft afgehandeld, geeft zij/hij/hen dit zo spoedig mogelijk aan de leidinggevende te kennen.

Als de leidinggevende daartoe aanleiding ziet, kan zij bij het constateren van ongewenst gedrag overgaan tot het opleggen van disciplinaire maatregelen aan de docent, zoals: een officiële schriftelijke waarschuwing, een officiële schriftelijke berisping, schorsing en/of verbreken van de opdrachtovereenkomst. In zeer ernstige of herhalende gevallen van ongewenst gedrag kan onmiddellijk verbreken van de overeenkomst volgen. Indien een medewerker geschorst wordt, dient zij/hij/hen voor aanvang van de schorsing eventuele bruikleengoederen van Venster direct te retourneren, zonder dat op Venster enige verplichting tot compensatie voor het verlies daarvan bestaat.

Voor vragen en/of opmerkingen rond onze gedragscode kun je contact opnemen met Ellen Vesters, oprichtster van VENSTER, via info@vensteracademy.com.